Teisės aktai

LIETUVOS RESPUBLIKOS PROBACIJOS ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS TARNYBOS STATUTAS 

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS  

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS  (GALIOJIMO PRATĘSIMAS)

2023 METŲ NACIONALINĖ KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

NUSIKALSTAMO ELGESIO RIZIKOS VERTINIMO METODIKŲ IR ELGESIO PATAISOS PROGRAMŲ APROBAVIMO LIETUVOS BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOJE TVARKOS APRAŠAS

PROBACIJOS IR KITŲ BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS PRIEMONIŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

PROBACIJOS TARNYBŲ IR POLICIJOS BENDRADARBIAVIMO VYKDANT LAISVĖS APRIBOJIMO BAUSMĘ TAISYKLĖS

SOCIALINIO TYRIMO IŠVADOS FORMA IR SOCIALINIO TYRIMO IŠVADOS RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS

ASOCIACIJŲ, RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ, KITŲ JURIDINIŲ ASMENŲ AR JŲ PADALINIŲ IR SAVANORIŲ PATIRTŲ IŠLAIDŲ VYKDANT PROBACIJĄ KOMPENSAVIMO TVARKA IR MAKSIMALIŲ KOMPENSUOJAMŲ IŠLAIDŲ DYDŽIAI

SAVANORIŠKOS VEIKLOS PROBACIJOS TARNYBOSE TVARKOS APRAŠAS

SAVANORIŠKOS VEIKLOS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠAS

DĖL PASIKEITIMO INFORMACIJA TARP KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ BEI PATAISOS INSPEKCIJŲ IR AUKŠTESNĖS BEI ŽEMESNĖS PAKOPOS POLICIJOS KOMISARIATŲ

PATAISOS PAREIGŪNŲ, KITŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ETIKOS KODEKSAS

PATAISOS PAREIGŪNŲTARNYBINĖS UNIFORMOS IŠDAVIMO IR KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

PATAISOS INSPEKCIJŲ PAREIGŪNŲ ELGESIO IR BENDRAVIMO SU ASMENIMIS, ESANČIAIS PATAISOS INSPEKCIJŲ ĮSKAITOJE, BENDROSIOS TAISYKLĖS

ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE IR KITUOSE VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTUOSE TAISYKLĖS

NUTEISTŲJŲ PALEIDIMO IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ PARENGIAMOJO DARBO TVARKOS APRAŠAS

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-02