>

Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimas

Duomenų subjektas turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

  • teisė gauti informaciją apie savo duomenų tvarkymą;
  • teisė susipažinti su duomenimis;
  • teisė reikalauti ištaisyti duomenis;
  • teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • teisė apriboti duomenų tvarkymą;
  • teisė į duomenų perkeliamumą;
  • teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:

  • jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai Lietuvos probacijos tarnybos atsakingam darbuotojui, kuris tvarko konkretaus duomenų subjekto asmens duomenis, duomenų subjektas jam privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • jeigu prašymas pateikiamas paštu arba per pasiuntinį, kartu su prašymu turi būti pateikiama patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • jeigu prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es) forma (Prašymo forma)

Atnaujinimo data: 2023-11-29