>

Pranešėjų apsauga

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas  ir siekiantužtikrinti Lietuvos probacijos tarnybos veiklos skaidrumą, efektyvų antikorupcinės aplinkos kūrimo ir jos tobulinimo procesą, veiksmingą korupcijos prevenciją, skatindami darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, siekdami užkirsti kelią nesąžiningam ir neetiškam elgesiui bei didinti darbuotojų autoritetą ir visuomenės pasitikėjimą tarnyba, Lietuvos probacijos tarnyboje įdiegti ir funkcionuoja saugūs vidiniai informacijos apie pažeidimus teikimo kanalai.

 

Kaip galite pranešti apie Jums žinomus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus?

Saugiai, konfidencialiai ar anonimiškai pranešti apie Jums žinomus, planuojamus daryti, daromus ar padarytus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus Lietuvos probacijos tarnyboje, galite:

- visą parą veikiančiu Lietuvos probacijos tarnybos Pasitikėjimo linijos telefonu su autoatsakikliu, tel. nr. +370 670 38838;

- elektroniniu paštu: pranesejuapsauga@probacija.lt atsiuntę užpildytą pranešimo apie pažeidimą formą arba pateikę laisvos formos pranešimą;

- paštu, Lietuvos probacijos tarnybos buveinės adresu Kalvarijų g. 129-302, LT-08221, Vilnius, ant voko būtina pažymėti „Kompetetingam subjektui asmeniškai".

Pranešėjo statuso suteikimas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, teisę įgyti pranešėjo statusą turi asmenys, kurie apie pažeidimą sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

Pranešėjo statusą asmeniui suteikia Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra.

 Įstatymas įpareigoja Pranešėją „atsiskleisti“, bei numato pagrindines asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones. Konfidencialumo išsaugojimas – viena iš pagrindinių pranešėjams taikomų garantijų.

Jei pranešdami apie Jums žinomą korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą Lietuvos probacijos tarnybos veiklos srityse siekiate gauti pranešėjo statusą, turite pateikti užpildytą pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti nurodoma: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti, sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis, jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius bei noryti, kad pranešimas yra teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu. Asmens užpildyta pranešimo apie pažeidimą forma a priori yra laikoma pranešėjo statuso prašymu.

 

Apsaugos priemonės.

Asmenims, pranešusiems apie pažeidimus, nuo pranešimo pateikimo Lietuvos probacijos tarnybos vidiniais informacijos apie pažeidimus teikimo kanalais ar išoriniais kanalais momento yra taikomos šios apsaugos priemonės:

  • saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas;
  • konfidencialumo užtikrinimas;
  • draudimas daryti neigiamą poveikį;
  • teisė gauti išsamią, nešališką informaciją ir nemokamas konsultacijas dėl informacijos apie pažeidimus teikimo procedūrų ir teisių gynimo priemonių suteikimo.

Lietuvos Respublikos prokuratūrai pripažinus Jus pranešėju, be aukščiau minėtų apsaugos priemonių, įgyjate teisę gauti atlyginimą už vertingą informaciją, gauti kompensaciją, nemokamą teisinę pagalbą ir įstatymų nustatyta tvarka galite būti atleistas nuo atsakomybės.

Anoniminių pranešimų teikimas ir nagrinėjimas

Jei nesiekiate gauti Pranešėjo statuso ar norite anonimiškai pranešti apie Jums žinomus korupcinio pobūdžio teisės pranešimus ar kitą Jūsų nuomonę svarbią informaciją, tai galite padaryti aukščiau nurodytais būdais. Gauta anoniminė informacija, kurią pateikė asmenys ir kurios turinys susijęs su galimais korupcinio pobūdžio teisės pažeidimais Lietuvos probacijos tarnybos veiklos srityse, nagrinėjama Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Svarbu!

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Lietuvos probacijos tarnyba nėra ikiteisminio tyrimo subjektas ir nėra įgaliota tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau - STT).

STT apie korupciją galima pranešti  visą parą (darbo ir poilsio dienomis) veikiančia Pranešk STT" telefono linija: (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu [email protected],  paliekant pranešimą STT internetinėje svetainėje ar atsisiuntę mobiliąją programėlę “Pranešk STT”.

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus gresia baudžiamoji atsakomybė, nustatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Atnaujinimo data: 2024-03-20